کد رمز برنامه را وارد نمایید :

شروع تست هالند
انواع تیپ های شخصیتی در تست هالند کدامند؟ چه مشاغلی مناسب آنهاست؟
در تست هالند افراد در 6 تیپ شخصیتی واقع گرا، متعارف و سازمان یافته ، جستجوگر، هنری، اجتماعی و متهور قرار می گیرند. بنا به نظریه هالند انسان در تعامل با محیط زندگی خود و با توجه به ویژگی های شخصیتی اش، برخی از مشاغل را ترجیح می دهد. هر تیپ شخصیتی ویژگی های خاصی را دارد و به دنبال آن مشاغل خاصی نیز برای آن پیشنهاد می گردد.

کد رمز برنامه را وارد نمایید :

شروع تست هالند